ECE AKKOYUNLU

Kişisel Verilerin Korunmas​ı Kanunu Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

 1. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla …….adresinde bulunan Kliğimiz tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve sair ilgili mevzuat hükümleri ve ilgili otorite düzenlemeleri kapsamında ve işbu (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde işlenmektedir.

 

“Veri Sorumlusu” olan Kliniğimiz kurumsal kimlik bilgileri şu şekildedir:

Adres:

Telefon :

İnternet Sitesi :

Eposta Adresi :

 

 1. İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafınıza ait, kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz; kimlik bilgileriniz (ad, soyad, T.C. kimlik no, imza vb.), iletişim verileriniz (adres, telefon numarası, e-posta adresi vb.), finansal verileriniz (ödeme bilgileri, fatura bilgileri vb.), sağlık bilgileri ile ilgili her türlü kişisel verileriniz (psikolojik rahatsızlık geçmişi randevu bilgileri hastalık bilgileri psikolojik testler ve sonuçları değerlendirme ölçekleri kullanılan ilaçlar hastalık öyküsü alkol ve sigara kullanımı ilaç raporları aile bireyleri genetik hastalık bilgisi laboratuvar sonuçları doktor analiz ve yorumları sağlık raporları hamilelik durumu sakatlık durumu vb. mesleki veriler(çalıştığı kurum, meslek bilgisivb),eğitim verisi (okul, eğitim bilgileriv b), Aile ve yakını verisi (yakınlarının adı-soyadı, iletişim numarası, TC Kimlik numarasıvb) web siteleri ve online hizmetler aracılığı ile gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz sağlık verileriniz, IP adresi, çerez ve sair kişisel verileriniz, iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dahil sair kişisel verileriniz ile hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verileriniz, kısaca sizin kimliğinizi belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge KVKK  madde 3/d hükmüne istinaden kişisel veri kapsamında olup tarafımızdan 2’nci başlıkta yer alan amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmekte açık rızanız ya da ilgili mevzuatta öngörülen sebepler dahilinde 3’üncü başlıkta belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere benzer amaç ve sebeplerle işlenebilmektedir.

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği ile ilgili diğer sair mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi ve hizmet sözleşmesinin gerekleri, Toplum sağlığının korunması, tıbbi teşhis, tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi, Kliniğimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi, yönetim aktivitelerinin yerine getirilmesi,  Randevu almanız halinde; randevu hakkında sizi ve/veya velinizi/vasinizi haberdar edebilme, kliniğimiz ile ilişkinizi teyit etme, bilgi sağlama ve/veya randevu hatırlatma, tedavi ve hizmet kapsamında tercih ettiğiniz iletişim kanalı üzerinden size bilgi paylaşımı yapılması, online ve canlı destek,

 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ile mevzuat hükümleri uyarınca ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • Hekimin gerek görmesi halinde durumun yakınlara/ilgili kuruluşlara bildirilmesi, Satın aldığınız hizmetlerimiz karşılığında faturalandırmalar ve yasal süreçlerle ödemeler,  Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi  İlgili mevzuat hükümlerince bilgi saklama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve yasal yükümlülüklerimizin ifası.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz idari ve teknik tedbirler alınmak vasıtasıyla korunarak,  fiziki arşivler ve bilişim sistemlerinde hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda 4’üncü başlıkta belirtilen süre dahilinde muhafaza altında tutulabilecektir. Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, bir sözleşmenin kurulması ve ifası, bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kişisel verilerinin tarafınızca alenileştirilmiş olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri nedeniyle, mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak KVKK md. 5. Ve 6. hükmü uyarınca işlenebilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI VE AMACI

Kişisel verileriniz gerektiği takdirde;2’nci bölümde yer alan amaçlar doğrultusunda; KVKK’nın 8.  ve 9.  maddelerinde düzenlenen kişisel verileri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Bu kapsamda 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca hükümlerin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlarıyla, Hukuki yükümlülüklerimiz ve savunma hakkımız kapsamında ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi için ilgili adli, idari ve resmi makamlarla veya ilgili kolluk kuvvetleriyle klinik işleyişi ile ilgili olarak (randevuların ayarlanması vb) klinik çalışanlarıyla paylaşılabilecektir. Kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişilere aktarılırken sadece gerektiği kadarı ile ve ilgisi kapsamında bir aktarım yapılacaktır.

 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ İLE HUKUKİ SEBEBİ VE SAKLAMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, KVKK m.5de belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak, sağlık, tedavi ve tanı konulması amacıyla ve kanunlarda öngörülen nedenlerle KVKK m.6. Maddede belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve gerekli durumlarda da açık rızanıza dayanarak bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde; kliniğimize gelişiniz esnasında ve/veya öncesinde ve/veya sonrasında doldurmuş olduğunuz fiziki/elektronik iletişim formlarıyla ,telefon, SMS, MMS vb. telekomünikasyon iletişim vasıtalarıyla, gönderdiğiniz e-postalar ve iletişim kurduğunuz sosyal medya hesapları gibi benzer kanallar aracılığıyla, internet sitesi aracılığıyla, yazılı, sözlü şekilde ya da elektronik ortamda yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır.

Kliniğimiz, temin ettiği kişisel verileri, tabii olduğu mevzuat hükümleri kapsamında öngörülen bir süre olması durumunda ilgili sürelere riayet ederek; eğer böyle bir süre öngörülmemişse ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayabilecektir. Kişisel Verileriniz KVKK m. 7/1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kıldığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamında;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e)7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 1. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 2. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Söz konusu taleplerinizi; başvuru formunu kullanarak açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek“ Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre;

yazılı ve ıslak imzalı olarak başvurarak

adresine göndereceğiniz bir e-posta ile başvurarak iletebilirsiniz.

Talebiniz niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebinize konu işlemin yerine getirilebilmesi için ek bir maliyet gerekmesi durumunda, kişisel verileri koruma kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 


 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

DANIŞAN AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Form, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 10. Maddesinde yer alan “ Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü “ başlıklı maddesi uyarınca: veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Detaylı bilgiye web sitemizde yer alan aydınlatma metninden ulaşabilirsiniz.

 

bilgisine sunmuş olduğunuz kişisel/özel nitelikli kişisel verileriniz; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair yasal mevzuat kapsamına bağlı kalınmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere toplum kuralları ve dürüstlük ilkeleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle; işletme gereklilikleri kapsamında işlenecek amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçüde, hukuka uygun amaçlar çerçevesinde ve yasal mevzuatça öngörülen ve/veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanacak ve işlenecektir.

 

İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, ödeme için alınan finansal veriler, sağlık verileri (kronik rahatsızlıklar , geçmiş operasyonlar ve ameliyatlar ve kullanılan  ilaçlara ilişkin bilgiler),

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, kimlik teyidi,  müşteri portföyü oluşturulması ve müşteri takibinin sağlanması, mal/hizmet satışı, satış sonrası hizmetlerinin ifası, satış ve/veya hizmet sözleşmelerinin gereklerinin yerine getirilmesi, mail order ve virman talimatı da dâhil olmak üzere tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, hizmetlerimiz karşılığı fatura tanzimi, dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması, ilgili iş ortakları ve sair üçüncü kişilerle sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması, finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi, veri güvenliği kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken verilere ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi, bilgilerin tutarlılığına ilişkin denetimin sağlanması, internet sitesi veya sosyal medya kanalları ile pazarlama amacıyla kullanılması, müşterilere; ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, kişiye özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması,  soru ve şikâyetlere cevap verilmesi, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve daha iyi hizmet sunulması, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuk işlerinin icrası/takibi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla işlenebilir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ YERLER 

Kişisel verileriniz Şirketimiz personeli ve kanunen yükümlü olduğumuz kamu kurum ve kuruluşlarıyla, yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla, hizmet sağlayıcılarıyla, sigorta şirketleri ile meşru menfaat ve yasal yükümlülüklere istinaden paylaşılabilir.

 

HAKLARINIZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde.11 gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi iletebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu, tarafınızca imzalı yazılı dilekçenizi şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim ederek yapmanız gerekmektedir.